Paul Balthasar

2017
Jul

Zu Peter Tauber

2017
Jun

Nutella

2017
Jun

Punk riecht

2017
Mai

Dank Helm

2017
Mai

klack

2017
Mai

White Russian

2017
Mai

Trump: Heul doch

Fundstück

iPhone und Android

iPhone with Android

Android auf einem iPhone, ein Traum?

In Brasilien Realität. Die Firma IGB Eletrônica hat sich den Begriff "iphone" schützen lassen, bevor Apple zum Zug kam.

A ? B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z